CHEN SHORT FORM
Da (Lao) Jia
Essence of Chen Taijiquan by Chen Zheng-Lei
Courtesy of PaChenTaiji.com

     
Preparation              Wuji

        1)  Buddha's attendant pounds mortar Jin gang dao zhui

        2)  Lazy about tying coat    Lan za yi

        3)  60/40 with push        Liu feng si bi

        4)  Single whip         Dan bian

        5)  White crane spreads wings  Bai he liang chi

        6)  Walk forward with twist stepXie xing

       7)  Closing  Form          Chu shou

         8)  Walk obliquely with twist step    Qian tang ao bu

         9)  Hidden punch          Yan shou gong chui

        10)  High pat the horse Gao tan ma

        11)  Stretching heel kick - left     Zhuan shen (zuo) deng jiao

        12)  Shake foot twice     Shuang zhen jiao

        13)  Fair lady works the shuttles      Yu nu chuan suo

      14)  Wave hands in clouds         Yun shou

        15)  Whirlwind kick        Shuang bu lian

        16)  Double punch        Dang tou pao

        17)  Buddha's attendant pounds mortar      Jin gang dao zhui

        18)  Conclusion      Shou shi