XiaoJia   (Small Frame)


Fan Chun Lei
Small Frame (Xiaojia) Yi-Lu  

Small Frame (Xiaojia) Er-Lu Pao Chui Cannon Fist

Chen Chuan-Sheng
Chen Taiji Xiaojia Sword

Chen Pei-Shan
Chen Taiji xiaojia Yi-Lu

DaJia   (Big Frame)

Chen Taiji demo by 3 old Chenjiagou villagers

Tian Xiu Zhen...(old video clip)

Du Yu Ze....(old Video clip)

Lei Mu Ni    Er-Lu...(old Video clip)

Chen ZhengLei  Da (Xin) Jia Yi-Lu

Chen Shit-Tong  Da (Lao) jia Yi-Lu

Chen XiaoXing Da (Lao) Jia Yi-Lu 

Chen Xiaowang  Da (Lao) Jia Yi-Lu

Zhu TianCai Da (Lao) Jia Yi-Lu

10 Year old demo's Chen Taiji

Chen Village kids practicing

Weapons

Chen Xiaowang Straight Sword 1985

Chen ZhengLei  Chen broad sword

Wang XiAn Chen style broad sword

Chen ZaoSen in Chenjiagou....demos DaDao

Chen Zhenglei   Chen Straight Sword

Unknown Chen Taiji sword demo

10 Year old demos DaDao

Wang XiAn Chen style Push-hands

Wang XiAn Taiji applications

Video Clips